Повідомлення про загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство "ТОМАК" (ЄДРПОУ: 14307305)             27.02.2012р.
Місцезнаходження: 04075, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15,
                Правління ПАТ "ТОМАК" повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться “24”  квітня 2012 року о 9,00 годині за адресою: 04075  м. Київ,75,  вул.  Курортна, буд. 4 Оздоровчий центр «Джерело», актова зала.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів  з 8-00 годин  до 8-50 години.за місцем проведення загальних зборів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ "ТОМАК»", і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 18.04.2012 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»
1. Обрання Голови зборів, секретаря  та лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт правління Товариства про  фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Доповідь ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 
6. Затвердження нової редакції  Положення про Загальні збори акціонерів  АТ «ТОМАК».
7. Затвердження нової   редакції  Статуту  АТ «ТОМАК» 
8. Вибори членів Наглядової ради  АТ «ТОМАК»
9. Вибори членів ревізійної комісії АТ «ТОМАК»
10. Розподіл прибутку / затвердження збитку Товариства за 2011 рік.
11. Затвердження  договорів  за 2011 рік  та 1 квартал 2012 року.
12. Прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту  виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора)
     З  матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного  можна  ознайомитися за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15, Адміністративний корпус  ПАТ «ТОМАК» , 2 поверх, кабінет 12 . Відповідальна особа. Лошкарьова А. О.
 кон. телефон : /044/  4175059.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показників 

період

звітний 
2011 р.

попередній
2010 р.

Всього активів

52 148

69 237

Основні засоби

45 968

48 610

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

801

942

Сумарна дебіторська заборгованість

2 191

15461

Грошові кошти та їх еквіваленти

28

133

Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)

(7 161)

1472

Власний капітал

10 042

18675

Статутний капітал

7 987

7 987

Довгострокові  забов’язання

36 005

35917

Поточні зобов'язання

6 101

14 645,0

 Чистий прибуток (збиток)

(8 633)

(2 760)

Середньооблікова чисельність акцій,  шт

31 949 485

31 949 485

Кількість власних акцій, викуплених за звітний період

-

-

Загальна сума грошових коштів, витрачених на викуп власних акцій за звітний період, шт

-

-

Чисельність працівників  на  кінець періоду, чол

114

126

27 лютого 2012 року.                                                                            Правління ПАТ «ТОМАК» 
Опубліковано "Відомості ДКЦПФР" № 39 від 27/02/2012 р.